Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
8. Dbałości o godność zawodu.
9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

(Kodeks uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM 24 września 2008 r. Nr Uchwały 13/08)

 

ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

(Uchwała nr 23/2008 Rady Krajowej PFSRM z dnia 8-9  XII 2008 r.  -  obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.)

 

I. Zasady Podstawowe

§ 1.

Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni kierować się rzeczoznawcy majątkowi, w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy.

§ 2.

Normy zawarte w Kodeksie Etyki , nie zastępują obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Naruszeniem godności jest każde postępowanie rzeczoznawcy, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć wobec opinii publicznej.

§ 4.

Rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań w działalności zawodowej, wykonywanej zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które mogłyby szkodzić opinii o zawodzie rzeczoznawcy.

§ 5.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód w sposób samodzielny, w ramach swoich uprawnień zawodowych oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego i standardów zawodowych.

 

II. Wykonywanie Zawodu

§ 6

Wykonując zawód, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. rzetelności w postępowaniu i uczciwości wobec klienta
 2. bezstronności i poszanowaniem prawa
 3. odpowiedzialności za powierzone zadanie
 4. obiektywizmu w zakresie udzielanych porad i opinii
 5. dbałości o godność zawodu
 6. zachowania tajemnicy zawodowej.

§ 7

Rzeczoznawca majątkowy nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

§ 8

Rzeczoznawca majątkowy odpowiada za treść i formę opracowań, których jest autorem.

§ 9

Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać tylko takie czynności z zakresu praktyki zawodowej, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

III. Wyłączenie od czynności

 § 10

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wyłączenia się od wszelkich czynności zawodowych, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy majątkowego.

 

IV. Obowiązki wobec klienta

§ 11

Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego,.

§ 12

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest zapewnić klientom warunki swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy.

§ 13

Rzeczoznawca majątkowy nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której byłby uzależniony od klienta; w szczególności nie wolno mu zaciągać od klienta pożyczek lub korzystać nieodpłatnie z jego usług.

 

V. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego wobec innych rzeczoznawców majątkowych

§ 14

 1. Wzajemne stosunki pomiędzy rzeczoznawcami powinny cechować koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca.Rzeczoznawcy majątkowi powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

§ 15

 1. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz wyrażania wobec osób trzecich negatywnych opinii o opracowaniach innych rzeczoznawców.
 2. Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania własnej opinii o wartości przedmiotu wyceny poprzez wykonanie na zlecenie operatu szacunkowego.
 3. Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania oceny i wniosków w ramach kompetencji prawnych właściwych podmiotów.

§ 16

 1. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji
 2. Nieuczciwa konkurencja może przejawiać się:
  1. w oferowaniu pracy za wynagrodzenie zaniżone, nie uwzględniające możliwości wykonania niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa,
  2. w zaniechaniu żądania niezbędnej dokumentacji lub rezygnacji z innych wymagań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie czynności zawodowych.

§ 17

Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz prowadzenia nieuczciwej reklamy bądź promocji, sprzecznej z godnością zawodu, szkodzącej innym rzeczoznawcom bądź ich działalności.

  

§ 18

1. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, a w szczególności:

1) narzucania komukolwiek swoich usług,

2) postępowania niezgodnie z zasadami lojalności wobec innych rzeczoznawców.

2. Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno wręczać komukolwiek lub przyjmować od kogokolwiek honorarium, prowizji albo innej korzyści za polecenie jego usług.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dostosują do niniejszego Kodeksu postanowienia dotyczące zasad etyki zawodowej rzeczoznawców, określone w ich regulaminach i statutach.
 2. Postępowanie wyjaśniające z tytułu naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej prowadzone są na podstawie Regulaminów i Statutów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w którym zrzeszony jest taki rzeczoznawca.

§ 20

 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych uchwalone przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 8 grudnia 2008 r. , wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszych Zasad traci moc Kodeks uchwalony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 9 września 2004r.

 

startup lekki

Europejska Platforma Recyklingu (ERP) wspiera konkurs dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Konkurs The Green Alley Award skierowany jest do startupów zainteresowanych tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym! Pomysły można przesyłać do 1 lipca 2018 roku.

Czytaj więcej

Jestem absolwentką studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra inżyniera.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 6889 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Znajduję się też na liście rzeczoznawców majątkowych wskazanych przez Związek Banków Polskich do wykonywania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. W tym zakresie zdałam egzamin z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, które zrzeszone jest w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ukończyłam też następujące studia podyplomowe oraz mam uprawnienia:

 • rzeczoznawca majątkowy – na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 • pośrednik w handlu nieruchomościami – na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
 • administrowanie funduszami unijnymi – międzywydziałowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • agenta ubezpieczeniowego - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Wiedza, doświadczenie i odpowiednie narzędzia wraz z moim zaangażowaniem w każde realizowane zlecenie są gwarancją profesjonalnego wykonania operatów szacunkowych na najwyższym poziomie. Działam na terenie Warszawy oraz powiatów sąsiednich ze szczególnym uwzględnieniem powiatu warszawskiego-zachodniego. Swoje usługi kieruję zarówno do klientów indywidualnych, jak i klientów instytucjonalnych. Specjalizuję się w wycenie mieszkań stanowiących własność jak i spółdzielczych własnościowych, domów jedno i wielorodzinnych, budynków w trakcie budowy lub remontu, działek zabudowanych i niezabudowanych, także działek rolnych i leśnych. Zapewniam w pełni profesjonalny kontakt i obsługę. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

img007 min

 Ukończone szkolenia i nabyte dodatkowe uprawnienia:

2018 01 31 wycena nieruchomości w podejściu porównawczym  2018 04 20 Związek Banków Polskich na potrzeby hipoteki  ZBP Egzamin  Agent Ubezpieczeniowy

podpis kasia

 

 

mgr inż. Katarzyna Kaczorowska
Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 6889

Czytaj więcej

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego rzeczoznawca-majatkowy.com stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego rzeczoznawca-majatkowy.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego rzeczoznawca-majatkowy.com możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym rzeczoznawca-majatkowy.com z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego rzeczoznawca-majatkowy.com, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Rzeczoznawca Majątkowy - Warszawa
Telefon: +48 602 281 281; 22 662 43 68
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
nr uprawnień: 6889
mgr inż. Katarzyna Kaczorowska
ul. Przemysława II nr 34
02-496 Warszawa
tel. 602 281 281; 22 662 43 68
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DANE FIRMY
ALTER Paweł Wójcik
ul. Przemysława II nr 34
02-496 Warszawa
tel. 22 662 43 68
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 522 102 33 21

© 2018 rzeczoznawca-majatkowy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie: Trzepizur.pl | Administracja: BlueCoyote